Արցախյան բառ ու բան

Անգուջ-ականջ

Անկուտուր- անկոտրում

Արշա- լույս

Բրջեմնը-մրջյուն

Գիրագի-կիրակի

Գիրգամոտ-կիրակնամուտ

Դբառաչ-դեպի առաջ

Դբետ- դեպի ետ

Եղըմնը-եղյամ

Խարտել-խայթել

Խուտուրու-խոտոր

Ծնըկլոլակ –ձնագնդի

Ծոնգնը- ծունկ

Ծուկուն-ձուկ

Կլոխ-գլուխ

Կյալ-գալ

Կյարմուր-կարմիր

Կյենգատ-գանգատ

Կյիր-գիր

Կյոտե-գոտի

Կյուլ- գայլ

Կուճուր- պուճուր, փոքր

Հափուռ-ափ և բուռ

Հաքյի-ագի,պոչ

Հիշքան-ինչքան

Ղզղան- պղնձեկաթսա

Ճողնը-ճյուղ

Ճուր-ջուր

Մաննը-մատ

Մոք-մուգ

Մոկուն-մուկ

Մուտանալ-մոտենալ

Յրա-վրա

Նոթ-նավթ

Սոնգնը- սունկ

Վեղ-հող

Վերթնը-որդ

Վեսկեռ-ոսկոր

Պեպիգ-բոբիկ

Պերան-բերան

Պիրիլ-բերել

Պըրցրանալ-բարձրանալ

Պտատել-փաթաթել

Ստակել-սատկել, սատակել

Տոռնը-դուռ

Տպտպուրիկ-պուտպուտուրիկ

Ուռութանա-առավոտյան

Ուրուգյուն-իրիկուն

Քիշեր- գիշեր

Քինալ-գնալ

Օխծը-օձ

Շարունակելի